۲۹ بهمن، ۱۳۹۷

نظرات مراجعین

حسن برخورد مسول ازمايشگاه كه در تمام مراحل كنار بيماران حضور دارند و حسن برخورد و خوش اخلاقي وبرخورد صبورانه پرسنل همراه با احترام