۲۹ بهمن، ۱۳۹۷

نظرات مراجعین

نمونه گيري بسيار قوي و توانمند همراه با دستگاه رگياب قوي، نمونه گيري حرفه اي از نوزادان و اطفال توسط افراد با تجربه و دستگاه رگياب
وجود فضايي بسيار تميز وبا ارامش وبدون اضطراب