موسسات و سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

طرف قراردادبا بيمه هاي تامين اجتماعي،نيروهاي مسلح،خدمات درماني،بيمه ايرانيان،شهرداري و بيمه هاي تكميلي پارسيان ،بيمه ايران،البرز،اسيا،بانك صادرات،بانك ملت،اتيه سازان حافظ،بانك تجارت وبيمه تجارت نو
معرفينامه بصورت انلاين توسط ازمايشگاه گرفته ميشود