سوالات متداول

چند ساعت براي ازمايشات خون بايد ناشتا باشيم ؟
جواب :١٠تا١٢ساعت كافي هست در اين فاصله مصرف اب مانعي ندارد بلكه ضروري هست

سوال:براي اطفال زير ٥سال چند ساعت بايد ناشتا بود؟
جواب:اطفال زير ٥سال ٣تا٥ساعت كافي هست

سوال:براي انجام ازمايش كشت ادرار چه شرايطي بايد داشت ؟
جواب:بهتر است ٢٤-٤٨ساعت قبل انتي بيوتيك مصرف نشده باشد

سوال:براي ازمايش ادرار و مدفوع چند ساعت بايد ناشتا بود ؟
جواب:ازمايش ادرار و مدفوع ناشتا بودن لازم نيست